HAPPY คนพลิกแบรนด์ Paperback

happy ebok คนพลิกแบรนด์ free แบรนด์พลิกคน mobile HAPPY คนพลิกแบรนด์ pdf HAPPY คนพลิกแบรนด์ แบรนด์พลิกคน Epubนี้ โดยที่ผู้นำองค์กรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานในการทำงานแบบติดดิน และเข้าถึงลูกค้าผู้รับบริการ แบบที่คุณธนาเขียนเล่าไว้ในหนังสือว่า ทำด้วยตีน เบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็คือ การสร้างทีมเวิร์กระหว่างผู้ที่ดูแลแบรนด์แฮปปี้ขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยทัศนคติที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า องค์กรขนาดใหญ่เช่?.

นี้ โดยที่ผู้นำองค์กรเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานในการทำงานแบบติดดิน และเข้าถึงลูกค้าผู้รับบริการ แบบที่คุณธนาเขียนเล่าไว้ในหนังสือว่า ทำด้วยตีน เบื้องหลังความสำเร็จอันยิ่งใหญ่ก็คือ การสร้างทีมเวิร์กระหว่างผู้ที่ดูแลแบรนด์แฮปปี้ขึ้นมาอย่างแข็งแกร่งให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ด้วยทัศนคติที่เข้าใจอย่างถ่องแท้ว่า องค์กรขนาดใหญ่เช่?.

HAPPY คนพลิกแบรนด์ Paperback

[Ebook] ➢ HAPPY คนพลิกแบรนด์ แบรนด์พลิกคน By ธนา เธียรอัจฉริยะ – Loveonline.pro หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้เป็นแค่กรณีศึกษาเรื่องการตลาดและการสร้างแบรนด์หนังสือเล่มนี้ ไม่ได้เป็นแค่กรณีศึกษาเรื่องการตลาดและการสร้างแบรนด์ธรรมดาๆ แต่เนื้อหาตลอดทั้งเล่มเต็มไปด้วยข้อคิด ศิลปะในการบริหารผู้คน และเบื้องลึกของการบริหารจัดการเปลี่ยนแปลงองค์กรให้พลิกผันจากหลังมือเป็นหน้ามือ และพุ่งทะยานจนทุกคนต้องจับตามอง เมื่ออ่านจนจบแล้วจะรู้สึกและจับต้องได้ถึงทัศนคติที่ดีในการทำงานร่วมกันในองค์กรแห่ง.

HAPPY คนพลิกแบรนด์ Paperback

HAPPY คนพลิกแบรนด์ Paperback

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *